SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY

 • Vypracování analýzy na úroveň zabezpečení povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany u Vaší společnosti
 • Provedení zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí
 • Pro činnosti resp. objekty s vysokým požárním nebezpečím vypracujeme příslušné posouzení požárního nebezpečí
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Vypracování podkladů pro změny v objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru
 • Osazení objektů bezpečnostními tabulkami v souladu s příslušnými předpisy a normativními požadavky
 • Dodávka a montáž hasících přístrojů
 • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
 • Dodávky a montáž autonomních hlásičů kouře, speciálních detektorů tepla jako jsou lineární teplotní detektory a plamenné hlásiče, nebo video-detekce plamene
 • Zpracování nebo aktualizace dokumentace požární ochrany v požadovaném rozsahu:
  • Dokumentace o začlenění činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí
  • Dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řády
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán v textové i grafické podobě
  • Řád ohlašovny požáru
  • Dokumentace o školení zaměstnanců a odborné přípravě preventistů PO a členů preventivních požárních hlídek
  • Doklady o dodržování technických podmínek a návodů ve vztahu k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností
  • Posouzení požární bezpečnosti u činností s vysokým požárním nebezpečím
  • Požární kniha

Vzhledem k faktu, že služby v oblasti PO jsou samy o sobě velmi široké a je nutné je „ušít na míru“, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a vyžádejte si konkrétní nabídku.

KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Úspěch námi nabízených protipožárních systémů je velkou zásluhou našich techniků, kteří už od návrhu vhodného systému, přes posouzení výkresové dokumentace, technickou pomoc při montáži až po kvalifikované servisní kontroly, tvoří základní kámen naší společnosti.

 

I ten nejkvalitnější výrobek potřebuje pro svojí dlouholetou správnou funkci pravidelnou údržbu a kontrolu pro zajištění správné funkce všech jeho součástí.

 

 !!!Zajistěte prosím pravidelné kontroly protipožárních rozvaděčových skříní !!!

 

 

Společnost FLAMTECH, spol. s r.o. nabízí profesionální servisní zázemí a provádění periodických servisních kontrol ve stanovených termínech (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.) a tím zajistí stálou kontrolu a funkčnost všech nabízených požárně bezpečnostních zařízení.

Pro pravidelný servisní dohled doporučujeme uzavření servisní smlouvy.

ZABEZPEČENÍ VENKOVNÍCH AKCÍ

Při kulturních, sportovních, politických, obchodních a jiných venkovních akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem místa konání akce, zejména s únikovými východy, jejich označením, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce.

Pořadatelům společenských akcí nabízíme inovativní způsob zajištění požární ochrany venkovních akcí, první zdravotní pomoci a zároveň zajištění rychlé lokalizace případného požáru nebo jiného nebezpečí pomocí systému RESCUEPoint. Správným umístěním systému RESCUEPoint lze účinně snížit počet členů preventivní požární hlídky při zlepšení lokalizace vzniklého nebezpečí a prvotního zásahu pro ochranu života, zdraví a majetku. Více informací naleznete zde.