SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY

 • Vypracování analýzy na úroveň zabezpečení povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany u Vaší společnosti
 • Provedení zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí.
 • Pro činnosti resp. objekty s vysokým požárním nebezpečím vypracujeme příslušné posouzení požárního nebezpečí
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Vypracování podkladů pro změny v objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru
 • Osazení objektů bezpečnostními tabulkami v souladu s příslušnými předpisy a normativními požadavky
 • Dodávka a montáž hasících přístrojů
 • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
 • Dodávky a montáž autonomních hlásičů kouře, speciálních detektorů tepla jako jsou lineární teplotní detektory a plamenné hlásiče, nebo video-detekce plamene
 • Zpracování nebo aktualizace dokumentace požární ochrany v požadovaném rozsahu:
  • Dokumentace o začlenění činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí
  • Dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řády
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán v textové i grafické podobě
  • Řád ohlašovny požáru
  • Dokumentace o školení zaměstnanců a odborné přípravě preventistů PO a členů preventivních požárních hlídek
  • Doklady o dodržování technických podmínek a návodů ve vztahu k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností
  • Posouzení požární bezpečnosti u činností s vysokým požárním nebezpečím
  • Požární kniha

Vzhledem k faktu, že služby v oblasti PO jsou samy o sobě velmi široké a je nutné je „ušít na míru“, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a vyžádejte se konkrétní nabídku.

ZABEZPEČENÍ VENKOVNÍCH AKCÍ

Při kulturních, sportovních, politických, obchodních a jiných venkovních akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem místa konání akce, zejména s únikovými východy, jejich označením, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce.

Pořadatelům společenských akcí nabízíme inovativní způsob zajištění požární ochrany venkovních akcí, první zdravotní pomoci jako i zajištění rychlé lokalizace případného požáru nebo jiného nebezpečí pomocí systému RESCUEPoint. Správným umístěním systému RESCUEPoint lze účinně snížit počet členů preventivní požární hlídky při zlepšení lokalizace vzniklého nebezpečí a prvotního zásahu pro ochranu života, zdraví a majetku. Více informací naleznete zde.