SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY

  • Vypracování analýzy na úroveň zabezpečení povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany u Vaší společnosti
  • Provedení zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Osazení objektů bezpečnostními tabulkami v souladu s příslušnými předpisy a normativními požadavky
  • Dodávka a montáž hasících přístrojů
  • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
  • Dodávky a montáž autonomních hlásičů kouře, speciálních detektorů tepla jako jsou lineární teplotní detektory a plamenné hlásiče, nebo video-detekce plamene
  • Dodávka a montáž protipožárních plných, nebo prosklených hliníkových dveří, protipožárních oken a stěn
  • Zpracování nebo aktualizace dokumentace požární ochrany v požadovaném rozsahu:

Vzhledem k faktu, že služby v oblasti PO jsou samy o sobě velmi široké a je nutné je „ušít na míru“, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a vyžádejte si konkrétní nabídku.

KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Úspěch námi nabízených protipožárních systémů je velkou zásluhou našich techniků, kteří už od návrhu vhodného systému, přes posouzení výkresové dokumentace, technickou pomoc při montáži až po kvalifikované servisní kontroly, tvoří základní kámen naší společnosti.

I ten nejkvalitnější výrobek potřebuje pro svojí dlouholetou správnou funkci pravidelnou údržbu a kontrolu pro zajištění správné funkce všech jeho součástí.

 

 !!!Zajistěte prosím pravidelné kontroly požárně bezpečnostních zařízení pro jejich bezchybnou a trvalou funkci !!!

 

 

Společnost FLAMTECH, spol. s r.o. nabízí profesionální servisní zázemí a provádění periodických servisních kontrol ve stanovených termínech (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.) a tím zajistí stálou kontrolu a funkčnost všech nabízených požárně bezpečnostních zařízení.

Pro pravidelný servisní dohled doporučujeme uzavření servisní smlouvy.

ZABEZPEČENÍ VENKOVNÍCH AKCÍ

Při kulturních, sportovních, politických, obchodních a jiných venkovních akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem místa konání akce, zejména s únikovými východy, jejich označením, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce.

Pořadatelům společenských akcí nabízíme inovativní způsob zajištění požární ochrany venkovních akcí, první zdravotní pomoci a zároveň zajištění rychlé lokalizace případného požáru nebo jiného nebezpečí pomocí systému RESCUEPoint. Správným umístěním systému RESCUEPoint lze účinně snížit počet členů preventivní požární hlídky při zlepšení lokalizace vzniklého nebezpečí a prvotního zásahu pro ochranu života, zdraví a majetku. Více informací naleznete zde.